Het gebruik van en de toegang tot deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd worden.

2. CONTACTGEGEVENS

aminterior.be is een project van A.M.S.

Contactgegevens en Maatschappelijk zetel:

A.M.S. bvba
Steenweg op Blaasveld 127
2801 Heffen

+32 473 609 309
info@aminterior.be

BTW BE 0466.897.028

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Al het materiaal die op deze site kan geraadpleegd worden, met inbegrip van, zonder beperkingen, al het redactioneel materiaal, foto’s, illustraties en ander grafisch materiaal, en de namen, logo’s, handels en dienstmerken zijn de materiële en intellectuele eigendom van A.M.S. bvba, of van aan A.M.S. bvba gelinkte vennootschappen of nog van derden met wie A.M.S. bvba hiervoor licentie­ of andere contracten heeft afgesloten, en kan beschermd zijn door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op de intellectuele eigendom.

Materiaal van deze website of een deel ervan te kopiëren is niet toegelaten. Eveneens is het niet toegelaten om het materiaal te herverzenden, verdelen, verspreiden, verkopen, uitgeven, uitzenden, te laten circuleren, bewerken of wijzigen. Wil u dit materiaal geheel of gedeeltelijk reproduceren of meedelen aan het publiek, dan moet u hiertoe over de nadrukkelijke schriftelijke toelating van A.M.S. bvba beschikken, tenzij dat volgens de desbetreffende wettelijke voorschriften terzake niet noodzakelijk is. Krachtens de auteurswet van 30 juni 1994 is het bijvoorbeeld wel toegelaten om: fragmenten uit het materiaal op deze website af te drukken of te downloaden voor niet­-commerciële, informatieve doeleinden voor persoonlijk gebruik, of het materiaal op deze website te kopiëren met de bedoeling het te verspreiden en mee te delen in familiekring. Bedrijfsnamen, onderscheiden tekens, logo’s of tekeningen en modellen die op deze website eventueel voorkomen, kunnen beschermd zijn door intellectuele en industriële eigendomsrechten. Het is niet toegelaten dit beschermd materiaal vrij te gebruiken. De automatische aanvaarding van huidige algemene voorwaarden kan onder geen enkel beding worden geïnterpreteerd in de zin van of gelijkgesteld worden aan het verkrijgen van een licentie of ander gebruiksrecht op de informatie, gegevens, producten of diensten beschermd door het intellectueel of industrieel eigendomsrecht.

4. AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op deze website is te goeder trouw opgesteld. Indien deze informatie toch onvolledig zou zijn of vergissingen zou bevatten kan A.M.S. bvba hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. A.M.S. bvba kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade, van welke aard ook, die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van of de toegang tot de website of die het gevolg is van of verband houdt met het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen op deze website. Op elk ogenblik zonder voorafgaande verwittiging mag A.M.S. bvba eenzijdig de nodige wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen aan de informatie en het materiaal dat op deze website wordt vertoond.

De website van A.M.S. bvba bevat links naar websites die niet onder toezicht van A.M.S. bvba staan. Deze websites en de inhoud ervan wordt niet door A.M.S. bvba gecontroleerd. A.M.S. bvba draagt geen enkele verantwoordelijkheid betreffende de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites.

Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met A.M.S. bvba in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door A.M.S. bvba vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, alsook op deze voorwaarden, is uitsluitende het Belgische recht van toepassing. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het district van de verkoper bevoegd.

7. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK

Het Belgisch recht is integraal van toepassing op de afgesloten overeenkomst en de rechtsverhoudingen tussen partijen. Ingeval van rechtsgeding zal enkel de rechtbank van Mechelen bevoegd zijn kennis te nemen van de betwistingen. Elke gebeurlijke afwijking van deze voorwaarden in een bepaald geval is uitzonderlijk en kan nooit als voorgaande beschouwd worden.

9. PRIVACY POLICY

A.M.S. bvba hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het nodig dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt bij het plaatsen van een bestelling. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot A.M.S. bvba, Steenweg op Blaasveld 127, 2801 Heffen, België of via info@aminterior.be. Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar doorgegeven aan derden. Een selectie van de persoonsgegevens worden doorgegeven aan de payment provider (Mollie BV) en het transportbedrijf, louter ter uitvoering van de dienst. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan A.M.S. bvba, Steenweg op Blaasveld 127, 2801 Heffen, België of via info@aminterior.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

10. COOKIE POLICY

Tijdens het gebruik van deze website wordt er gebruik gemaakt van 2 types cookies: ­Cookies ter ondersteuning van de website en de algemene gebruikservaring ­Trackingcookies ter optimalisatie van de website, geplaatst door Google Analytics A.M.S. bvba kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet­persoonlijke aard. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help­functie van uw internetbrowser.